Baikal-Vodka

Baikal-Vodka ICE 0,5 lt.
Preis: CHF  35.00
Baikal-Vodka Original 1lt                         Preis: CHF 30.00                
0,7 lt                                                                  Preis: CHF 22.00
0,5 lt                                                                  Preis: CHF 18.00
Baikal-Vodka Pine Nut 0,5 lt                         Preis: CHF 18.00
Baikal-Vodka Ginger and Thyme 0,5 lt     Preis: CHF 18.00